WD50_Dishes_0035.jpg
WD50_Dishes_0059.jpg
WD50_Dishes_0074.jpg
WD50_Dishes_0131.jpg
WD50_Dishes_0198.jpg
WD50_Dishes_0235.jpg
WD50_Dishes_0288.jpg
WD50_Dishes_0440.jpg
WD50_Dishes_0839.jpg
WD50_Dishes_1135.jpg
WD50_Dishes_0525.jpg
WD50_Dishes_1022.jpg
WD50_Dishes_0628.jpg
WD50_Dishes_0892.jpg
WD50_Dishes_0926.jpg
WD50_Dishes_0035.jpg

Oyster in its "shell"


SCROLL DOWN

Oyster in its "shell"


WD50_Dishes_0059.jpg

Egg yolk-mashed potato ravioli


Egg yolk-mashed potato ravioli


WD50_Dishes_0074.jpg

Avocado-pea soup


Avocado-pea soup


WD50_Dishes_0131.jpg

Cuttlefish


Cuttlefish


WD50_Dishes_0198.jpg

charred Chicken Liver


charred Chicken Liver


WD50_Dishes_0235.jpg

Shrimp grits


Shrimp grits


WD50_Dishes_0288.jpg

Black bass


Black bass


WD50_Dishes_0440.jpg

cured duck breast


cured duck breast


WD50_Dishes_0839.jpg

Ovaltine cake


Ovaltine cake


WD50_Dishes_1135.jpg

Beet


Beet


WD50_Dishes_0525.jpg

Hangar tartare


Hangar tartare


WD50_Dishes_1022.jpg

Cod


Cod


WD50_Dishes_0628.jpg

Lamb Loin


Lamb Loin


WD50_Dishes_0892.jpg

Hazelnut Tart


Hazelnut Tart


WD50_Dishes_0926.jpg

mignardise


mignardise